ВО ЦЕЛОСТ: Договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија

Денеска  владата на Република Македонија и владата на Република Бугарија, го прифатија договорот за добрососедство, а истиот подоцна беше објавен. Ова е во целост договореното меѓу двете држави:

ДОГОВОР ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО, ДОБРОСОСЕДСТВО И СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Република Македонија и Република Бугарија (нарекувани во понатамошниот текст заеднички „Договорни страни“),

Поаѓајќи од заедничкиот стремеж за понатамошен развој на добрососедството, пријателството и соработката меѓу двете држави,

Длабоко убедени во потребата од развој на соработката врз основа на меѓусебното почитување, доверба, разбирање, добрососедство и заемно почитување на интересите на нивните држави,

Верувајќи дека сеопфатниот развој и продлабочување на пријателските добрососедски односи меѓу нив одговара на интересите на народите на Република Македонија и Република Бугарија,

Убедени во неопходноста од зајакнување на безбедноста и мирот, соработката и довербата во Југоисточна Европа,

Поздравувајќи го стремежот на Република Македонија за интеграција во европските и евроатлантските структури,

Верувајќи дека конструктивниот дијалог за сите аспекти на билатералните односи, како и за регионални и меѓународни прашања, ќе придонесе за понатамошен развој на врските меѓу двете држави на рамноправна основа,

Потврдувајќи го фундаменталното значење на Заедничката декларација од 22 февруари 1999 г. во односите меѓу двете држави,

Имајќи ја предвид заедничката историја, која ги поврзува двете држави и нивните народи,

Почитувајќи ги принципите на Повелбата на Обединетите нации и документите на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, како и демократските принципи содржани во актите на Советот на Европа,

Се договорија за следново:

Член 1

Двете Договорни страни ќе развиваат сестрани односи помеѓу себе во согласност со основните принципи на меѓународното право и добрососедството.

Член 2

1. Двете Договорни страни ќе соработуваат во рамките на Обединетите нации, Организацијата за безбедност и соработка во Европа, Советот на Европа и други меѓународни организации и форуми.

2. Двете Договорни страни ќе ја развиваат соработката помеѓу себе во областа на европската и евроатлантската интеграција, насочена кон успешна подготовка на Република Македонија за нејзиното пристапување кон Европската Унија и НАТО. Бугарската страна ќе го сподели своето искуство со цел да и помогне на Република Македонија да ги исполни неопходните критериуми за членство во Европската Унија и ќе ја поддржи Република Македонија за добивање на покана за членство во НАТО согласно соодветните одлуки од средбите на врвот на НАТО.

Член 3

Двете Договорни страни ќе помагаат за развој на соработката меѓу државите од Југоисточна Европа, за зајакнување на разбирањето, мирот и стабилноста во регионот и при реализацијата на регионални проекти, како дел од процесот за создавање на единствена Европа.

Член 4

1.Двете Договорни страни ќе одржуваат контакти и ќе остваруваат средби меѓу претставници на органите на државната власт на различни нивоа за развој на пријателските односи и соработката.

2.Двете Договорни страни ќе помагаат за одржување на контактите меѓу локалните власти и граѓаните на двете Договорни страни.

Член 5

Имајќи ја предвид нивната географска блискост, двете Договорни страни ќе се стремат да создаваат неопходни правни, економски, финансиски и трговски услови за обезбедување на најшироко можно движење на стоки, услуги и капитал. Тие ќе ги поттикнуваат заедничките инвестиции и ќе обезбедат нивна заштита.

Член 6

Двете Договорни страни ќе го поддржуваат зголемувањето на туристичката размена, како и развојот на соодветни форми на соработка во областа на туризмот.

Член 7

1.Двете Договорни страни ќе ги прошируваат и усовршуваат транспортните врски и комуникациите меѓу нив, вклучително во рамките на регионалните инфраструктурни проекти.

2.Двете Договорни страни ќе се стремат кон олеснување на царинските и граничните формалности за патниците и стоките, кои се движат меѓу нив.

Член 8

1.Двете Договорни страни ќе ја поттикнуваат активната и непречена соработка во областа на културата, образованието, здравството, социјалната грижа и спортот.

2.Во рок најдоцна до три месеци од влегувањето во сила на овој договор, со цел продлабочување на заемната доверба, двете Договорни страни ќе формираат Заедничка мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, на паритетна основа, за да придонесе за објективно и засновано на автентични и на докази засновани историски извори, научно толкување на историските настани. Комисијата ќе поднесува едногодишен извештај за својата работа пред владите на Договорните страни.

3.Двете Договорни страни ќе организираат со заемна согласност заеднички чествувања на заеднички историски настани и личности, насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на европските вредности.

Член 9

Двете Договорни страни ќе прават напори за слободно распространување на информации, преку поттикнување и развивање на соработката во областа на средствата за јавно информирање со искористување на можностите на современите информативни средства. Тие ќе се ангажираат во заштитата на авторските и интелектуалните права на творците од двете земји.

Член 10

Двете Договорни страни ќе ја унапредуваат соработката во правната и конзуларната област и поконкретно во областа на граѓанските, казнените и административните прашања, како и за решавање на хуманитарните и социјалните проблеми на нивните граѓани.

Член 11

1.Ниту една од Договорните страни нема да презема, поттикнува и поддржува дејствија, насочени против другата земја, кои имаат непријателски карактер.

2.Ниту една од Договорните страни нема да дозволи нејзината територија да биде искористена против другата од организации и групи, кои имаат за цел извршување на субверзивни, сепаратистички дејствија и дејствија кои се закана за мирот и безбедноста на другата Договорна страна.

3.Двете Договорни страни немаат и нема да пројавуваат територијални претензии една спрема друга.

4.Секоја од Договорните страни има право да ги заштитува правата и интересите на своите државјани, на територијата на другата Договорна страна, во согласност со меѓународното право.

5.Република Македонија потврдува дека ништо од нејзиниот Устав не може и не треба да се толкува дека претставува или некогаш ќе претставува основа за мешање во внатрешните работи на Република Бугарија, со цел заштита на статусот и правата на лица што не се државјани на Република Македонија.

6.Двете Договорни страни ќе преземаат ефикасни мерки за спречување на недобронамерна пропаганда од страна на институции и агенции и ќе обесхрабруваат дејности на приватни субјекти, насочени кон поттикнување на насилство, омраза или други слични дејствија, кои би им наштетиле на нивните односи.

Член 12

1.Во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој Договор, двете Договорни страни ќе основаат Заедничка меѓувладина комисија. Комисијата се копретседава од Министрите за надворешни работи на двете Договорни страни и вклучува високи официјални претставници на двете Договорни страни.

2.Заедничката меѓувладина комисија ќе одржува редовни средби еднаш годишно, со цел преглед на ефективната примена на овој Договор, примена на мерки за подобрување на билатералната соработка, како и решавање на прашања, кои се појавиле за време на исполнувањето на Договорот. Секоја од Договорните страни може, по потреба, да предложи организирање на дополнителни средби на Заедничката меѓувладина комисија.

Член 13

1.Овој Договор подлежи на ратификација согласно уставните барања на Договорните страни. Овој Договор влегува во сила на датумот на размената на ратификационите инструменти на двете Договорни страни и останува во сила за неопределен временски период.

2.Овој Договор може да биде изменет со писмена согласност меѓу двете Договорни страни. Измените се договараат по дипломатски пат и влегуваат во сила во согласност со став 1 од овој член.

3.Секоја Договорна страна може да го раскине Договорот со испраќање на писмено известување до другата Договорна страна. Договорот ќе престане да биде во сила една година по датумот на приемот на ваквото известување.

Член 14

Овој Договор, на никаков начин, нема да биде толкуван така што ќе противречи на билатералните и мултилатералните договори, чии страни се Договорните страни.

Потпишан во два оригинални примероци, секој од нив на официјалните јазици на Договорните страни – македонски јазик, согласно Уставот на Република Македонија и бугарски јазик, согласно Уставот на Република Бугарија, при што и двата текста имаат еднаква важност. 

Што одговори Заев на заканувачката порака на руското МНР?

Македонскиот премиер Зоран Заев даде одговор кон  Москва дека Македонија откако е независна, е строго определена  за членство во НАТО. Тоа членство е поддржано од голем број граѓани на земјата.

“Македонија од независност во деведесетите строго е дефинирана за членство во НАТО и има полна поддршка од македонските граѓани. Нашиот избор и недвосмислената одлучност се евроатлнските интеграции”, навел Заев, пренесуваат македонски медиуми.

Ова е реакцијата и одговорот на Заев по повод предупредувањето кое руското министерство за надворешни работи службено го упати на Македонија. Москва  го предупреди Скопје за негативни последици за регионалната безбедност и за билатералните односи во случај  Македонија  да се приклучи кон НАТО.

Бачев: Албанците во Македонија се 14 отсто

Претседателот на Единствена Македонија, Јанко Бачев вчера на прес-конференција изјави дека бројот на Албанците во Македонија е 14 отсто, но за потребите на прес-конференцијата ја користеше официјалната бројка од 25,17 отсто.

– Зоран Заев секојдневно ја повторува фразата „едно општество за сите„ во кое треба да има соодветна и правична застапеност и на Албанците. Меѓутоа, во заднина се случуваат работи кои не ги гледаат оние кои не се наоѓаат зад сцената. А токму зад сцената, Заев за десетина месеци изврши вистински масакр во државната администрација, бидејќи, бројот на Албанците во некои институции надмина и 50 отсто кое нешто е надвор од рамката на рамковниот договор, рече Бачев.

Тој кажа дека во македонската влада од 2.722 вработени, Албанци се 1.535 или 56,4 отсто, додека Македонци се 672 или 24,7 отсто, додека останатите се од другите етнички заедници.

– Во министерството за локална самоуправа дури 57 отсто се административци – Албанци, во министерството за економија 34 отсто, во министерството за животна средина и просторно планирање 30 отсто, во министерството за здравство 44 отсто, во министерството за култура 33 отсто, во министерството за образование и наука 28 отсто, во министерството за правда 30 отсто. Единствена Македонија располага и со податоци според кои од 30 до 70 отсто се административци – Албанци и во повеќе самостојни државни органи (агенции, дирекции, комисии, заводи), како и во западниот дел во земјата во голем број посебни јавни установи и други правни лица, казнено поправни и воспитно поправни установи, јавни претпријатија, центри за социјална работа, единици на локална самоуправа, установи од јавното здравство, јавни културни установи, библиотеки, театри, музеи, основно, средно и високо образование, фондови… Потребно е многу време во сите овие спомнати институции да цитирам конкретни проценти на застапеност на Албанци, но, со еден збор, поразително е што во овие институции бројот на Албанците се движи од 30 до 70 отсто-административци, рече Бачев.

Тој додаде дека во моментот имало окупација на државните органи и институции со административци Албанци

– Произлегува дека Република Македонија е уникатен пример, каде мнозинскиот македонски народ е изложен на дискриминција од страна на едно малцинство, во случајов албанското. Треба ли повеќе да се зборува, како што веќе спомнав, замислете, во Владата на Република Македонија 56,4 отсто се вработени-Албанци, а 24,7 отсто се вработени-Македонци. Рамковниот договор, кој и понатаму останува длабоко трауматичен за македонската национална свет, се спроведува на штета на Македонците. Единствена Македонија и македонскиот народ очекуваат одговор од Зоран Заев, зошто спроведува брутална албанизација во државните органи на Република Македонија, рече Бачев и додаде дека не попречуваат нечие право на вработување.

– Новата легална власт на Единствена Македонија ќе спроведе обратен процес на масовно бркање на Албанците од работа. Исто така, новата легална власт на Единствена Македонија ќе ја сосече во корен праксата на полнење на администрацијата според проценти, и доследно ќе го спроведе правилото-вработување во администрацијата врз основа на знаење, способност и достигнување, заврши Бачев.

Миленко Неделковски: Заев ќе го уапси Зоран Верушевски

Новинарот Миленко неделковски, чија емисија се емитува на YouTube, на својот ФБ профил, вчера објави неколку, како што тој вели аксклузиви. Ви пренесуваме една од нив: 

„Втора денешна ексклузива. 

Се спрема апсење на Зоран Верушевски. Таа вест циркулира веќе 4-5 месеци.

Но, најново е дека на апсењето на Верушевски инсистира амбасадата на САД во Скопје.

Заев се обидува тоа барање да не го исполни. Во последниве 2 месеци успешно ги ескивира американците по оваа основа, но сега веќе нема простор за отстапување. Апсењето на советникот на О. Спасовски е во тој контекст.

Доколку сака да продолжи да живее и работи Заев, ќе мора да го уапси оној на кој ќе му купуваше ауто.

И тоа во најскоро време.“

Популарно