ВО ЦЕЛОСТ: Договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија

Денеска  владата на Република Македонија и владата на Република Бугарија, го прифатија договорот за добрососедство, а истиот подоцна беше објавен. Ова е во целост договореното меѓу двете држави:

ДОГОВОР ЗА ПРИЈАТЕЛСТВО, ДОБРОСОСЕДСТВО И СОРАБОТКА МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Република Македонија и Република Бугарија (нарекувани во понатамошниот текст заеднички „Договорни страни“),

Поаѓајќи од заедничкиот стремеж за понатамошен развој на добрососедството, пријателството и соработката меѓу двете држави,

Длабоко убедени во потребата од развој на соработката врз основа на меѓусебното почитување, доверба, разбирање, добрососедство и заемно почитување на интересите на нивните држави,

Верувајќи дека сеопфатниот развој и продлабочување на пријателските добрососедски односи меѓу нив одговара на интересите на народите на Република Македонија и Република Бугарија,

Убедени во неопходноста од зајакнување на безбедноста и мирот, соработката и довербата во Југоисточна Европа,

Поздравувајќи го стремежот на Република Македонија за интеграција во европските и евроатлантските структури,

Верувајќи дека конструктивниот дијалог за сите аспекти на билатералните односи, како и за регионални и меѓународни прашања, ќе придонесе за понатамошен развој на врските меѓу двете држави на рамноправна основа,

Потврдувајќи го фундаменталното значење на Заедничката декларација од 22 февруари 1999 г. во односите меѓу двете држави,

Имајќи ја предвид заедничката историја, која ги поврзува двете држави и нивните народи,

Почитувајќи ги принципите на Повелбата на Обединетите нации и документите на Организацијата за безбедност и соработка во Европа, како и демократските принципи содржани во актите на Советот на Европа,

Се договорија за следново:

Член 1

Двете Договорни страни ќе развиваат сестрани односи помеѓу себе во согласност со основните принципи на меѓународното право и добрососедството.

Член 2

1. Двете Договорни страни ќе соработуваат во рамките на Обединетите нации, Организацијата за безбедност и соработка во Европа, Советот на Европа и други меѓународни организации и форуми.

2. Двете Договорни страни ќе ја развиваат соработката помеѓу себе во областа на европската и евроатлантската интеграција, насочена кон успешна подготовка на Република Македонија за нејзиното пристапување кон Европската Унија и НАТО. Бугарската страна ќе го сподели своето искуство со цел да и помогне на Република Македонија да ги исполни неопходните критериуми за членство во Европската Унија и ќе ја поддржи Република Македонија за добивање на покана за членство во НАТО согласно соодветните одлуки од средбите на врвот на НАТО.

Член 3

Двете Договорни страни ќе помагаат за развој на соработката меѓу државите од Југоисточна Европа, за зајакнување на разбирањето, мирот и стабилноста во регионот и при реализацијата на регионални проекти, како дел од процесот за создавање на единствена Европа.

Член 4

1.Двете Договорни страни ќе одржуваат контакти и ќе остваруваат средби меѓу претставници на органите на државната власт на различни нивоа за развој на пријателските односи и соработката.

2.Двете Договорни страни ќе помагаат за одржување на контактите меѓу локалните власти и граѓаните на двете Договорни страни.

Член 5

Имајќи ја предвид нивната географска блискост, двете Договорни страни ќе се стремат да создаваат неопходни правни, економски, финансиски и трговски услови за обезбедување на најшироко можно движење на стоки, услуги и капитал. Тие ќе ги поттикнуваат заедничките инвестиции и ќе обезбедат нивна заштита.

Член 6

Двете Договорни страни ќе го поддржуваат зголемувањето на туристичката размена, како и развојот на соодветни форми на соработка во областа на туризмот.

Член 7

1.Двете Договорни страни ќе ги прошируваат и усовршуваат транспортните врски и комуникациите меѓу нив, вклучително во рамките на регионалните инфраструктурни проекти.

2.Двете Договорни страни ќе се стремат кон олеснување на царинските и граничните формалности за патниците и стоките, кои се движат меѓу нив.

Член 8

1.Двете Договорни страни ќе ја поттикнуваат активната и непречена соработка во областа на културата, образованието, здравството, социјалната грижа и спортот.

2.Во рок најдоцна до три месеци од влегувањето во сила на овој договор, со цел продлабочување на заемната доверба, двете Договорни страни ќе формираат Заедничка мултидисциплинарна експертска комисија за историски и образовни прашања, на паритетна основа, за да придонесе за објективно и засновано на автентични и на докази засновани историски извори, научно толкување на историските настани. Комисијата ќе поднесува едногодишен извештај за својата работа пред владите на Договорните страни.

3.Двете Договорни страни ќе организираат со заемна согласност заеднички чествувања на заеднички историски настани и личности, насочени кон зајакнување на добрососедските односи во духот на европските вредности.

Член 9

Двете Договорни страни ќе прават напори за слободно распространување на информации, преку поттикнување и развивање на соработката во областа на средствата за јавно информирање со искористување на можностите на современите информативни средства. Тие ќе се ангажираат во заштитата на авторските и интелектуалните права на творците од двете земји.

Член 10

Двете Договорни страни ќе ја унапредуваат соработката во правната и конзуларната област и поконкретно во областа на граѓанските, казнените и административните прашања, како и за решавање на хуманитарните и социјалните проблеми на нивните граѓани.

Член 11

1.Ниту една од Договорните страни нема да презема, поттикнува и поддржува дејствија, насочени против другата земја, кои имаат непријателски карактер.

2.Ниту една од Договорните страни нема да дозволи нејзината територија да биде искористена против другата од организации и групи, кои имаат за цел извршување на субверзивни, сепаратистички дејствија и дејствија кои се закана за мирот и безбедноста на другата Договорна страна.

3.Двете Договорни страни немаат и нема да пројавуваат територијални претензии една спрема друга.

4.Секоја од Договорните страни има право да ги заштитува правата и интересите на своите државјани, на територијата на другата Договорна страна, во согласност со меѓународното право.

5.Република Македонија потврдува дека ништо од нејзиниот Устав не може и не треба да се толкува дека претставува или некогаш ќе претставува основа за мешање во внатрешните работи на Република Бугарија, со цел заштита на статусот и правата на лица што не се државјани на Република Македонија.

6.Двете Договорни страни ќе преземаат ефикасни мерки за спречување на недобронамерна пропаганда од страна на институции и агенции и ќе обесхрабруваат дејности на приватни субјекти, насочени кон поттикнување на насилство, омраза или други слични дејствија, кои би им наштетиле на нивните односи.

Член 12

1.Во рок од три месеци од влегувањето во сила на овој Договор, двете Договорни страни ќе основаат Заедничка меѓувладина комисија. Комисијата се копретседава од Министрите за надворешни работи на двете Договорни страни и вклучува високи официјални претставници на двете Договорни страни.

2.Заедничката меѓувладина комисија ќе одржува редовни средби еднаш годишно, со цел преглед на ефективната примена на овој Договор, примена на мерки за подобрување на билатералната соработка, како и решавање на прашања, кои се појавиле за време на исполнувањето на Договорот. Секоја од Договорните страни може, по потреба, да предложи организирање на дополнителни средби на Заедничката меѓувладина комисија.

Член 13

1.Овој Договор подлежи на ратификација согласно уставните барања на Договорните страни. Овој Договор влегува во сила на датумот на размената на ратификационите инструменти на двете Договорни страни и останува во сила за неопределен временски период.

2.Овој Договор може да биде изменет со писмена согласност меѓу двете Договорни страни. Измените се договараат по дипломатски пат и влегуваат во сила во согласност со став 1 од овој член.

3.Секоја Договорна страна може да го раскине Договорот со испраќање на писмено известување до другата Договорна страна. Договорот ќе престане да биде во сила една година по датумот на приемот на ваквото известување.

Член 14

Овој Договор, на никаков начин, нема да биде толкуван така што ќе противречи на билатералните и мултилатералните договори, чии страни се Договорните страни.

Потпишан во два оригинални примероци, секој од нив на официјалните јазици на Договорните страни – македонски јазик, согласно Уставот на Република Македонија и бугарски јазик, согласно Уставот на Република Бугарија, при што и двата текста имаат еднаква важност. 

Откако со чекан го нападна цело семејство на ФБ напишал дека ги убил ,,своите монструми“

Јавно обвинителство објави детали од монструозното убиство и напад со чекан во куќа во Велес од страна на 46 годишниот велешанец Спасе Вељанов, кој  синоќа околу 2 часот по полноќ , влезе кај соседите и ги нападна.

,,Jавен обвинител од Основното јавно обвинителство – Велес изврши увид на лице место во семејна куќа, во која што утрово околу 02:00 часот е извршено кривично дело убиство.

Настанот се случил кога 46-годишниот С.В. со тврд предмет, најверојатно чекан, ја скршил влезната врата на неговите соседи, влегол во собата каде спиела ќерката и ја удрил со чекан по глава при што ја повредил.

Во тој момент во собата влегле родителите на девојката, па осомничениот и нив ги удрил со чеканот по главата, нанесувајќи им тешки телесни повреди, од кои подоцна таткото починал.

По викотниците за помош, во собата дошле и братот на починатиот со сопругата, кои живееле на другиот кат од куќата, па осомничениот со чеканот и ним им нанел тешки телесни повреди.

По извршување на делото, осомничениот се вратил дома и на социјалните мрежи објавил статус во кој известува дека ги убил „своите монструми“. Веднаш е приведен и од страна на надлежен обвинител до Основен суд – Велес ќе биде доставен предлог за определување на мерка притвор против него.

Истовремено, јавниот обвинител издаде наредба да се изврши обдукција на телото на починатиот, како и наредба за подигање на сите траги и материјални докази од местото на настанот.“

Ќе поскапува струјата – Владата ќе го либерализира пазарот

Струјата ќе поскапува. Владата одлучи да ја турка либерализацијата на пазарот. Експертите се децидни – ова дефинитивно ќе предизвика раст на цените кои сега се регулирани.

Либерализацијата на пазарот на струја за домаќинствата неминовно ќе ја поскапе струјата за граѓаните. Излезот на слободниот пазар ќе предизвика зголемување на цената поради набавката на електричната енергија од увоз – велат енергетичарите. Според нив, домашната струја е поевтина од обновливи извори, но не и онаа што ја произведуваат термоелектраните. Сепак, домашното производство е недоволно, па Македонија со години мора 30% од потребите да ги задоволува од увоз. И покрај тоа што Владата не одлучува за цената на струјата, со оваа одлука индиректно влијае врз неа.

Владата на последната седница одлучи Законот за енергетика кој ја опфаќа оваа област да биде еден од приоритетните, кои што поскоро треба да се усвојат во Собранието. Се очекува тој да влезе во процедура веќе во ноември. Иако претходната Влада ја одложи либерализацијата за домаќинствата од 2015-та за 2020-та бидејќи тврдеше дека тоа ќе ја поскапи струјата за 20%, новата влада реагира дека обврските мора да се преземат и дека поради пролонгирањето Македонија веќе била опомената од Енергетската Заедница.

„Станува збор за реформски закон што ќе биде усогласен со обврските што се преземени од Енергетската Заедница за имплементација на Третиот пакет сет директиви и регулативи на ЕУ. Новиот закон ќе содржи европски правила и реформи со кои Македонија ќе фати чекор со регионот и реформските процеси што доцнат со години“ - велат од Владата.

За аналитичарите и воведувањето на евтината тарифа на струјата е популистичка мерка. Иако сите се израдуваа, сепак тоа ќе ги зголеми трошоците во буџетот, односно индиректно ќе падне врз грбот на граѓаните. Аналитичарите препорачуваат наместо евтина тарифа, да се продолжи одреден период проектот за субвенционирање на сметките за струја на социјално загрозените жители.

Инаку Регулаторната комисија за енергетика во последните две години минимално ја намалуваше цената на струјата за 0.25%. Од либерализацијата на пазарот најголем ќар ќе имаат трговците со електрична енергија. Симптоматично е што оваа одлука се носи само два и пол месеци од формирањето на новата влада, во која Вицепремиер е човекот чија фирма се занимава токму со оваа дејност.

Македонија ќе се фокусира на решавање на спорот со името

Имаме енергија да се фокусираме на прашањето за името со нашиот јужен сосед, и тоа ќе биде биде приоритет на македонската влада, откако се затворија прашањата за Договорот со Бугарија и за јазиците, изјави вицепремиерот Бујар Османи, пред средбата со амбасадорите на земјите од Западен Балкан. Стратегијата за проширување на ЕУ, добрососедските односи, регионалната соработка, поефикасното користење на ИПА фондовите- теми на разговор на работниот појадок на Османи со амбасадорите на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и Србија...

Интензивирање на разговорите за спорот со името е еден од приоритетите и Владата ќе се фокусира на него, најави вицепремиерот за евроинтеграции, Бујар Османи. Вели- имаме енергија да се фокусираме на прашањето за името со нашиот јужен сосед, откако завршивме две крупни прашања, прашањето за јазикот и за Договорот со Бугарија.

Пред средбата со амбасадорите на Западен Балкан, Османи изјави дека очекуваат на тој пат да стекнат многу пријатели за да ја искористат позитивна клима во државата и во регионот. По однос на ова прашање ќе има средби со официјални претставници во Берлин и Атина.

Османи смета дека голем импулс во забрзаната интеграција во ЕУ и НАТО, ќе биде претседавањето на Бугарија со Европскиот совет од јануари идната година. По однос на реформските приоритети, вели дека досега е завршена една третина од мерките кои требаа да се реализираат во првите три месеци, со владиниот план 3-6-9. За него е најважно во моментов да се организираат кредибилни и фер локални избори кои се еден од условите да се тргне условеноста на препораката за почеток на преговори ЕУ.

На сребата со амбасадорите на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора и на Србија, заклучок дека Регионалната соработка, покрај големото значење за европските перспективи, значи и зголемена економска, културна и општествена размена. Од заеднички интерес е и соработката во рамките на Берлинскиот процес, која претставува значајна иницијатива за регионално инфраструктурно и економско поврзување на земјите од Западниот Балкан.

Популарно