Амбасадата на Швајцарија во Скопје вработува КООРДИНАТОР ЗА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА/ПОЛИТИЧКИ СОВЕТНИК

On behalf of the Embassy of Switzerland in Skopje, the Private Employment Agency MOTIVI Skopje is identifying the best candidates for the following position:

The Embassy of Switzerland in Skopje has the overall responsibility for the design, oversight and strategic management of the ~€15m per annum Swiss Cooperation programme in North Macedonia. More information about the programme can be found at https://www.eda.admin.ch/countries/north-macedonia/en/home/international-cooperation.html.

The Embassy is currently seeking a highly motivated and skilled professional to join our team in the position of

NATIONAL PROGRAMME OFFICER/POLITICAL ADVISOR (NPO)

The successful candidate will have responsibility for the developing of the portfolio and good governance of the program, monitor the implementation and financial management of selected projects under the supervision of the Head of Mission/Cooperation. He/she will also be in charge of monitoring the development of the context from a governance and political perspective, of preparing reports and briefings.

A full description of the main roles and responsibilities and the specific requirements can be found at:

https://www.eda.admin.ch/countries/north-macedonia/en/home/news/open-job-vacancies.html and

kariera.mk/swiss

Application deadline: 8th of February 2023.

Start date:1st of May 2023 or sooner.

Documents required: Interested candidates with the required profile should send their CV, a one-page motivation letter, and two reference letters in English language at email: [email protected]

Nota Bene: We thank all applicants for their interest, however only candidates who are considered for the position will be invited for written and oral interview.

NO PHONE CALLS PLEASE

Во име на Амбасадата на Швајцарија во Скопје приватната агенција за вработување МОТИВИ Скопје е во потрага по најдобрите кандидати за отворената позиција Координатор за национална програма/политички советник.

Амбасадата на Швајцарија во Скопје има целокупна одговорност за обмислувањето, надгледувањето и стратешкото управување на швајцарската Програма за соработка во Северна Македонија вредна ~15 милиони евра годишно. Повеќе информации за Програмата можете да најдете на следниот линк: https://www.eda.admin.ch/countries/north-macedonia/en/home/international-cooperation.html.

Амбасадата вработува високо мотивиран и квалификуван професионалец кој ќе му се придружи на нашиот тим на позицијата

КООРДИНАТОР ЗА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА/ПОЛИТИЧКИ СОВЕТНИК

Најуспешниот/ата кандидат/ка ќе биде одговорен/на за развој на портфолиото и добро управување со програмата, и ќе го надгледува спроведувањето и финансиското управување на одредени проекти под надзор на Шефот на мисијата/соработка. Тој/таа ќе биде задолжен/а и за следење на случувањата во локалниот контекст од политичка и перспектива на управување, како и за подготовка на извештаи и брифинзи.

Целосниот опис на главните задачи и одговорности како и специфичните критериуми е достапен на:

https://www.eda.admin.ch/countries/north-macedonia/en/home/news/open-job-vacancies.html и

kariera.mk/swiss

Рок за аплицирање: 8 февруари 2023 година

Датум на почеток: 1 мај 2023 година или порано

Потребни документи: Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат критериумите да ја испратат на англиски јазик својата професионална биографија, мотивациско писмо на една страница и две препораки на електронската адреса: [email protected]

Забелешка: Им благодариме на сите апликанти за нивниот интерес, но само кандидатите кои ќе бидат земени предвид за позицијата ќе бидат контактирани за писмено и усно интервју.

ВЕ МОЛИМЕ ДА НЕ НЀ КОНТАКТИРАТЕ ПО ТЕЛЕФОН

Коментари

Популарно