Од вечерва ОГРОМНО поскапување на бензинот и нафтата

Бензините и екстра лесното масло за домаќинство од ноќеска на полноќ поскапуваат за 2,5 денари за литар, а цената на дизелот се зголемува за три денари, објави денеска Регулаторната комисија за енергетика.

Согласно новата одлука на Регулаторната комисија за енергетика, ЕУРОСУПЕР БС-95 ќе се продава по цена од 64,50 ден, ЕУРОСУПЕР БС-98 за 66,50 ден, а Екстра лесното масло за домаќинство за 40 денари за литар.

Новата цена на ЕУРОДИЗЕЛ-от ќе изнесува 51,50 денари, а малопродажната цена на мазутот се зголемува за 2,172 ден/кг и тој сега ќе се продава по цена од во однос на цена од 26,033 ден/кг.

Регулаторната комисија за енергетика соопшти дека новите цени на бензините се поради повисоката цена на суровата нафта на светскиот пазар и понискиот курс на денарот во однос на доларот во изминатиот 14 дневен период.

Младите во Македонија и средната генерација масовно одбиваат да работат за вакви плати

Познавачите што секојдневно нудат работни места во земјата потенцираат дека време е да се смени менталниот склоп на работодавците бидејќи веќе не можат да им понудат работници за тие плати оти никој не прифаќа и најчесто одговорот од младите, но сега и од средната генерација, е - не прифаќам.

Се бара се она што го нема на пазарот

Инаку, продавач за се и сешто, од стоки до услуги, е најбараното занимање во земјата во моментот. Податоците на Агенцијата за вработување во земјата покажуваат дека меѓу најбараните занимања не се некои професии за кои требаат дипломи и високо образование, туку основни познавања и средно образование. Бројките говорат дека ако изминатиот период дневно имаше околу 8.000 слободни работни места, евиденцијата по празникот покажува дека сега се бараат едвај 3.000 места.

Статистиката на Агенцијата за вработување покажува дека покрај продавачи, недостигаат и шивачи, магационери, возачи, општи работници, касиери, готвачи, поштари, кројачи, чевлари, обезбедувачи. Има и 40 слободни позиции за програмери.

Анализите, пак, на Агенциите за привремени вработувања покажуваат дека се бараат работници што ние ги немаме слободни на пазарот.

- Покрај продавачи, се бара и с` она што го нема на пазарот. Тоа се работнички занимања, мајстори, ѕидари, тесари, возачи со Ц-категорија, заварувачи, бравари, стаклари, столари, касапи, месари, градежни работници, машинисти, кранисти, багеристи. Потребна е промена на менталниот склоп на работодавците, но и целосна промена на програмите за средно стручно образование оти не се потребни три години средно за заварувач и бравар, потребно е шест месеци теорија и уште 18 месеци пракса за да се произведе квалитетен кадар кој е дефицитарен во земјата. Потребно е повеќе пракса - вели Раде Ненадиќ, сопственик на Агенцијата за привремени вработувања „Партнер“. Според него, потребна е преквалификација на она што го имаме на список како невработени, а со години не можеме да му најдеме работа на пазарот. Ненадиќ е категоричен дека осмоодделенците веќе не се запишуваат во стручно образование.

„Не, благодарам“ е најчестиот одговор од невработените

Дека трендовите се менуваат, покажуваат податоците на Агенциите кои мака мачат да им обезбедат работници на компаниите.

- Факт е дека нема веќе продавачки што прифаќаат да работат за 11.000 денари плата. Станува збор за не така лесна работа бидејќи работни се и саботите, некаде и неделите, се работи на смени, а во млечните ресторани и до 12-1 часот по полноќ. Затоа е потребна промена на менталниот склоп на работодавците и покачување на минималната плата што ја нудат. Зошто на работниците, кога ќе платат за автобус и храна, месечно нема да им останат ни 8.000 денари. Мора да разбереме дека немаме евтина работна сила и дека таа треба да се плати. Трендот е дека с` повеќе младите, па и средната генерација, седат дома невработени, а не одат да работат за таа плата - вели Ненадиќ.

Тој потенцира дека работодавците се водат од девизата дека сите плаќаат толку - 11.00-12.000 денари.

- Порано беше она бадијала работи, бадијала не седи. Сега веќе тоа не важи бидејќи кога ќе се пресметаат, излегува дека на работ на исплатливост е да одат на работа. Сега се повеќе и младите и средната генерација не сакаат никаква работа за таа плата, сите чекаат да се вработат во администрација, банка, јавни, државни институции за повисока плата и во канцеларија. Додека, пак, за плата од 15.000 па нагоре веднаш се наоѓаат работници - вели Ненадиќ. 

Оглас за вработување: Плата до 50.311,00 денари

Врз основа на член 54,63,64,125,125-а, 127,131,132,133,134,135 и 142 од Законот за висоиото образование, член 3 став 1 од Заионот за вработените во Јавниот секгор и член 22 став 3 и член 23 од Законот за работни односи УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“- ШТИП
 
Распишува 
КОНКУРС
за избор на наставници и асистенти-докторанти на единиците во состав на Универзитетот
 

1. ФАКУЛТЕГ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ
1.1 Асиствнт-докторант за научната област:
- Парадонтологија и Орална патологија - (1 извршител) за време од пет години
1.2 Наставник во сите звања за наставно-научната област:
- Анатомија - (1 извршител) за време од пет години
1.3 Наставник во сите звања за наставно-научната област:
- Инфектологија - (1 извршител) за време од пет години
1.4 Наставник во сите звања за наставно-научната обласл
- Клиничка фармација • (1 извршител) за време од пет години
1.5 Наставник во насловно звање Насловен доцент/ Насловен вонреден професор за наставно-научната област:
- Имунологија- (1 извршител) за време од пет години
1.6 Наставник во насловно звање Насловен доцент/ Насловен вонреден професор за наставно-научната област:
- Нуклеарна медицина- (1 извршител) за време од пет години
1.7 Асиствнт-докторант за научната област:
- Анатомија - (2 извршители) за време од пет години
1.8 Асиствнт-докторант за научната област:
- Хепато-гастро ентерологија - (1 извршител) за време од пет години
1.9 Асистент-докторант за научната област:
- Хемија - (1 извршител) за време од пет години

2. МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
2.1 Наставник во сите звања за наставно-научната област
- Производно машинство, технологии и системи - (1 извршител) за време од пет години

3. ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА
3.1 Асиствнт-докторант за научната област:
- Хотелски инженеринг 
- (1 извршител) за време од пет години

4. ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
4.1 Наставник во сите звања за наставно-научната област
- Е-Бизнис- (1 извршител) за време од пет години
4.2 Наставник во сите звања за наставно-научната обласп
- Меѓународна економија- (1 извршител) за време од пет години

5. ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
5.1 Наставник во наставно-стручно звање-Виш лектор за наставно-научната област:
- Англистика- (1 извршител) за време од четири години

6. МУЗИЧКА АКАДЕМИЈА
6.1 Наставник во насловно звање Насловен доцент за наставно-научната област:
- Видови на инструменти-Џез тапани- (1 извршител) за време од пет години
6.2 Наставник во насловно звање Насловен доцент за наставно-научната област:
- Видови на инструменти-Џез бас и Музичка продукција - (1 извршител) за време од пет години

Критериуми за избор:
За доцент може да биде избрано лице кое има научен степен доктор на науки од научната област во која се избира, просечен успех од најмалку осум на студиите на прв и втор циклус за секој циклус посебно, објавени најмалку четири научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или два научни труда во научно списание со импакт фактор во последните пет години, постигнувања во примената на истражувачките резултати и способност за изведување на одделни видови високообразовна дејност и позитивна оценка од самоевалуацијата. Кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови пропишани со Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип

- За вонреден професор може да биде избрано лице кое има научен степен доктор на науки од научната област во која се избира, објавени најмалку пет научноистражувачки трудови во соодветната област во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публ икации или три научни труда во научно списание со импакг факгор во последните пет години, учество во научноистражувачки проекти, односно значајни достигнувања во примената на научноистражувачките резултати, придонес во оспособувањето на помлади наставници и кое покажало способност за изведување на разни видови високообразовна дејност и позитивна оценка од самоевалуацијата. Кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови пропишани со Законот за работни односи и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев" - Штип

- За редовен професор може да биде избрано лице кое има научен степен доктор на науки од научната област за која се избира, објавени најмалку шест научноистражувачки трудови во соодветната областа во меѓународни научни списанија или меѓународни научни публикации или четири научни трудови во научно списание со импакг фактор во последните пет години, кое учествувало или раководело со научноистражувачки проект и кое има придонес во оспособувањето на помлади наставници и кое покажало способност за изведување на сите видови високообразовна дејност и позитивна оценка од самоевалуацијата. Кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови пропишани со Законот за работни односи и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

- За доцент, вонреден професор и редовен професор по стручно- уметничките предмети може да биде избрано и лице без научен степен доктор на науки, кое има завршено соодветно високо образование од втор степен. признати уметнички и стручни дела, односно остварувања кои се од особено значење за афирмација на културата и уметноста во и надвор од земјата, како и способност за наставна работа. Кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови пропишани со Законот за работни односи и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев“ - Штип.

- За виш лектор може да биде избрано лице кое има завршено студии од втор циклус од научна област во која се избира, објавени научни и стручни трудови и покажува способност за наставна работа. Кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови пропишани со Законот за работни односи и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев" - Штип

- Афирмирани научници, стручњаци од практиката и уметници на високообразовна установа, кои ги исполнуваат условите за избор во звања, а за кои нема слободно место за избор во наставно-научно, односно наставничко звање можат да се избираат во звањето насловен доцент и насловен вонреден професор, според условите и постапките утврдени со Законот за високото образование. Кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови пропишани со Законот за работни односи и Правилникот за критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев* - Штип.

- За асистент - докторант може да биде избрано лице кое има завршено втор циклус студии од соодветно научно, односно уметничко подрачје, има остварено просечен успех од најмалку 8,50 на прв и втор циклус на студии, има познавање од англиски јазик кое кандидатот го докажува со потврда за познавање на јазикот и тоа (TOEFEL) - најмалку 74 бода за електронско полагање преку компјугер не постар од две години од денот на издавањето, (IELTS) - најмалку 6 бода не постар од две години од денот на издавањето, (T0LES) - базично познавање (Foundation level),(ILEC) - положен co ycnex најмалку Б2 (B2) и Кембриџ сертификат за прелиминарен англиски (Cambridge Cerficate of Preliminary English) - (Bl), како и да покажува способност за наставно-научна, односно наставно- уметничка дејност. Кандидатите треба да ги исполнуваат и општите услови пропишани со Законотза работни односи и Правилникотза критериумите и постапката за избор во наставно-научни, научни и наставни звања на Универзитетот „Гоце Делчев" - Штип.

- Кандидатите од точка 1.5 до точка 1.9 кои ќе бидат избрани на овој конкурс, ќе го задржат работното место во институцијата во која се вработени, а согласно договор ќе обавуваат настава на Универзитетот „Гоце Делчев“-Штип (член 133 од Законотза високото образование).
- Распоред на работно време и плата:
- Дневно работно време од 08:30 до 16:30h.
- Неделно работно време-40 работни часа (од понеделник до петок)
- Основна нето плата за: Доцент-38.143,00 ден.; Вонреден професор- 43.660.0 ден.; Редовен професор-50.311,00 ден; Виш лектор-31.344,00 ден; Насловен доцент-700, 00 ден./час; Насловен вонреден професор- 800.0 ден./час; Асистент-докторант-22.505,00 ден (400,00 ден./час за ангажирани по основ на договор-од точка 1.7 до точка 1.9).

Потребни документи за кандидатите за избор во Асистент- докторант и во наставни, наставно-научни и наставно-стручни звања :

- пријава;
- диплома за завршено соодветно образование-за одбранет маги- стерски/докторски труд (еден примерок од дипломата оригинал и три копии заверени кај нотар; странските дипломи да се нострифицирани и дополнети со еквиваленција на оцените);
- Уверение за положени испити на прв и втор циклус на студии
- кратка биографија (во четири примероци);
- список на објавени научни и стручни трудови
- по еден примерок од трудовите;
- потврда дека се служи со еден од светските јазици за кандидатите за избор во наставни и наставно-научни звања
- потврда за познавање на англиски јазик (TOEFEL, IELTS, TOLES, ILEC- Б2 (В2), Cambridge Certffikate-Bl) за кандидатите за избор во асистент- докторант;
- препорака од најмалку 2 (два) професора (вонреден/редовен) од соодветната научна област за која се врши изборот- за кандидатите за избор во асистент-докторант и доцент;
- препорака од претходниот работодавач (доколку кандидатот бил вработен)- за кандидатите за избор во асистент-докторант и доцент;
- еден примерок од магистерски/докторскиот труд;
- уверение за државјанство;

Конкурсот трае 5 работни дена од денот на објавувањето.
Изборот ќе се изврши во рокот предвиден во член 131 од Законот за високото образование (до 6 месеци од објавувањето на конкурсот).

Документите се доставуваат до архивата на:
1. Факултет за медицински науки-Клиничка болница Штип ул. „Љубен Иванов" бр. 25 (Одделение за педијатрија); тел. 032-550-400;
2. Машински факултет- ул. „Браќа Миладинови" ББ, Виница тел. 032 550-850;
3. Факултет за Туризам и бизнис логистика-ул. ,,7-ми Ноември" бб, Гевгелија; 032-550-350
4. Е ки факултет- ул. „Генерал Михајло Апостолски" бр. 30 (Пионерски дом), Штип тел. 032 550-300;
5. Филолошки факултет- ул. „Железничка" бб, Штип; тел. 032-550-180;
6. Музичка академија- ул. „Цветан Димов" бб, Штип тел. тел. 032-550-200.

Некомплетните документи нема да се разгледуваат

Работа во Германија за ПЛАТА ОД 7000 евра - НЕ ВИ ТРЕБА ДОЗВОЛА, НИ ДОКУМЕНТИ!!!

Во Германија повеќето домашни помошнички работат на црно. Меѓу 73 и 85% од домаќинствата на чистачките им плаќаат на рака. Тоа ги покажаа резултатите од студиите на Институтот за германска економија (IW).

Па со оглед на тоа не ни чуди што се голем број на млади девојки почнуваат, најпрво преку фејсбук да најдат „сигурна“ куќа во Германија, за да заработи за леб. Ова се однесува на сите земји на Балканот, а Србија и Македонија не се исклучок.

„Многу домашни помошнички или градинари во Германија работат на црно. Само 350.000 од 2.7 до три  милиони чистачки, бејбиситерки или градинари, колку што се проценува дека ги има во Германија, социјално се осигурани, пишува во неoдамна објавената студија на Институтот за германска економија (IW).

Според пишувањата на јавното мение, работата на црно во приватните домаќинства чини од 15 до 20 % од вкупниот број на вработени на црно. Во споредба со бројот на работници на црно во градежната бранша тоа е мал удел.

Тешко е да се каже колку губи државната каса поради работата на црно во приватните домаќинства. Се проценува дека таа бројка се движи меѓу 10,92 и 28,6 милијарди евра.

Платите на чистачките се движат и до 7000 евра доколку сте во подобра ситуирана куќа. Реалната прикзна е меѓу 3 и 5000 евра.

На црно најмногу работат пензинери, млади и студенти. Мал е бројот на оние кои признаваат дека не е во ред што работат на црно. Експерт од Институтот за германска економија Доминик Енсте вели дека главната причина за работата на црно се високите давачки и законските регулативи.

„За многумина атрактивно е ако тоа самите можат да го направат или некого да го ангажираат „под рака“, вели Енсте.

Енсте додава дека тука засилено се работи и на двојниот морал.

„Граѓаните ги критикуваат политичарите дека премалку работат против работата на црно или нудат доста несигурни работи, а сметаат дека е нормално тоа што во соствените кучи, на куќните помошнички не им плаќаат годишен одмор или боледување во случај на болест“, додава Енсте.

ГЕРМАНСКА „АЛТЕРНАТИВА“ ЗА РАБОТА НА ЦРНО

Обемот на работа на црно во Германија осум години по ред не се намалува. На меѓународната листа, Германија се наоѓа во средината. Но, кога ќе се спореди со САД или Швајцарија, тогаш Германија очигледно е доста атрактивна за работа на црно.

Експертите сметаат дека причина за тоа се големиот број на законски регулативи меѓу кои спаѓаат и минималецот и заштитата од отказ.

Популарно